KHOÁ HỌC HUẤN LUYỆN MỞ QUÁN CƠM GIA ĐÌNH

Học phí: 4,999,000 

I. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

PHẦN 1: THỰC HÀNH BỘ CÔNG NGHỆ NƯỚC SỐT GỒM :

1. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒌𝒉𝒐 𝒕𝒐̣̂

2. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒐𝒎

3. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒄𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒂

4. Sốt mắm me

5. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒌𝒉𝒐 𝒓𝒊𝒆̂̀𝒏𝒈

6. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒌𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒐́𝒕

7. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒌𝒉𝒐 𝒕𝒊𝒆̂𝒖

8. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒌𝒉𝒐 𝒔𝒂̉ 𝒐̛́𝒕

9. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒓𝒊𝒎 đ𝒂 𝒅𝒖̣𝒏𝒈

10. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̆́𝒎 𝒕𝒐̉𝒊

11. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒙𝒂̀𝒐 𝒓𝒂𝒖

12. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒓𝒐𝒕𝒊

13. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒎𝒂̆́𝒎 𝒕𝒐̉𝒊 𝒐̛́𝒕 đ𝒂 𝒅𝒖̣𝒏𝒈

14. 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒏𝒆̂𝒎 𝒄𝒂𝒏h

PHẦN 2:  THỰC HÀNH CÁC MÓN ĂN ỨNG DỤNG BỘ CÔNG NGHỆ SỐT GỒM :

1. 𝙈𝒐́𝙣 𝙩𝙧𝒖̛́𝙣𝙜 𝙘𝒂́ 𝙠𝙝𝙤 𝙩𝒐̣̂

2. 𝙈𝒐́𝙣 𝙘𝒂́ 𝙩𝙧𝒆̂ 𝙠𝙝𝙤 𝙧𝙞𝒆̂̀𝙣𝙜

3. 𝙈𝒐́𝙣 𝙘𝒂́ 𝙣𝙜𝒖̛̀ 𝙠𝙝𝙤 𝙣𝙜𝒐́𝙩

4.𝙈𝒐́𝙣 𝙘𝒂́ 𝙘𝙖𝙢 𝙘𝙝𝙞𝒆̂𝙣 𝙨𝒐̂́𝙩 𝙘𝒂̀

5. 𝙈𝒐́𝙣 𝙨𝒖̛𝒐̛̀𝙣 𝙣𝙤𝙣 𝙠𝙝𝙤 𝙩𝙞𝒆̂𝙪

6. 𝙈𝒐́𝙣 𝙩𝙝𝒊̣𝙩 𝙧𝙞𝙢 𝙩𝒐̂𝙢

7. 𝙈𝒐́𝙣 𝙜𝒂̀ 𝙠𝙝𝙤 𝙨𝒂̉ 𝒐̛́𝙩

8. 𝙈𝒐́𝙣 𝙘𝒂́𝙣𝙝 𝙜𝒂̀ 𝙘𝙝𝙞𝒆̂𝙣 𝙢𝒂̆́𝙢 𝙩𝒐̉𝙞

9. 𝙈𝒐́𝙣 𝙘𝒂́ 𝙥𝙝𝒆̀𝙣 𝙘𝙝𝙞𝒆̂𝙣 𝙨𝒐̂́𝙩 𝙢𝒂̆́𝙢 𝙩𝒐̉𝙞 𝒐̛́𝙩

10. 𝙈𝒐́𝙣 𝙣𝙜𝒐̂̀𝙣𝙜 𝙘𝒂̉𝙞 𝙭𝒂̀𝙤 𝙩𝒐̉𝙞

11. 𝙈𝒐́𝙣 𝙩𝒐̂𝙢 𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚

12. 𝙈𝒐́𝙣 𝙑𝒊̣𝙩 𝙤𝙢 𝙢𝒂̆𝙣𝙜

13. 𝙈𝒐́𝙣 𝙘𝙝𝙞𝙢 𝙘𝒖́𝙩 𝙧𝙤𝙩𝙞

14. 𝙈𝒐́𝙣 𝙘𝙖𝙣𝙝 𝙢𝒖̛𝒐̛́𝙥 𝙢𝒐̂̀𝙣𝙜 𝙩𝒐̛𝙞 𝙧𝙞𝒆̂𝙪 𝙘𝙪𝙖 đ𝒐̂̀𝙣𝙜

II . HÌNH THỨC HỌC ONLINE :

  1. Công thức qui chuẩn định lượng từng gram
  2. Hệ thống tài khoản lưu trữ tài liệu học tập vĩnh viễn
  3. Học sau giáo trình và video hướng dẫn chi tiết

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ KHOÁ HỌC:

  1. Mua khoá học bằng tiền trong ví của bạn
  2. Nếu số dư trong ví của bạn không đủ thì thực hiện theo hướng dẫn sau

B1: Chuyển khoản học phí vào số tài khoản : 29.6666.8888 ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội ( SHB ) . Chủ tài khoản : Nguyễn Quốc Nghị

B2: Chụp màn hình lệnh chuyển tiền sau đó nhắn tin Zalo 0905.475.939 (Thầy Nghị) hoặc 0931.676.686 ( Trưởng ban Quản Lý Học Viên ) để được xác nhận và hướng dẫn vào lớp học.

Học phí: 4,999,000 
error: Content is protected !!